Jesteś tutaj: Strona Główna > Baza Wiedzy > Regulamin > Regulamin


Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez 8p.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług serwerowych, tj. kont email, wirtualnych serwerów, umożliwiających opublikowanie w sieci Internet własnej strony WWW przez Operatora.
2. Operatorem usługi jest firma GVT sp. z o.o. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, NIP: 536-18-16-234.
3. Usługa to świadczone przez Operatora usługi serwerowe, których oferta cenowa, jak i dokładna zawartość dostępne są wyłącznie na stronie internetowej 8p.pl. Oferta i ceny Usług operatora zamieszczone w innych źródłach nie stanowią oferty handlowej.
4. Regulamin jest integralną częścią Umowy, która zostaje zawarta z Operatorem przez Klienta lub Konsumenta w momencie wpłaty przez Klienta lub Konsumenta należności za wybraną przez Usługę na konto bankowe Operatora.
5. Klientem jest w myśl Regulaminu osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnych, która ma prawo zaciągać we własnym imieniu zobowiązania, w tym zawrzeć Umowę z Operatorem.
6. Konsumentem jest w myśl Regulaminu osoba, którą uważa się za osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Zamówienie
1. Oferta usług oraz cennik Operatora dostępne są na stronie internetowej Operatora - http://www.8p.pl.
2. Złożenie zamówienia może nastąpić wyłącznie poprzez Forumlarz Zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Operatora lub poprzez podpisanie umowy z autoryzowanym przedstawicielem handlowym Operatora.
3. Poprzez wypełnienie Forumlarza Zamówienia, Klient lub Konsument zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Podczas wypełniania Fomularza Zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta lub Konsumenta oraz wybranie odpowiedniej opcji serwerowej. Podanie nieprawidłowych danych upoważnia Operatora do zaprzestania świadczenia usługi w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wpłaty należności.
5. Dokonanie Wpłaty należności za Usługę na konto bankowe Operatora jest równoznacznie z zawarciem Umowy i rozpoczęciem świadczenia usług przez Operatora na rzecz Klienta lub Konsumenta. Moment wpłaty pieniędzy na konto jest pierwszym dniem obowiązywania Umowy. Poprzez wpłatę wspomnianej należności, Klient lub Konsument oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego warunki.
6. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Klienta.
7. Klient wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczą w celach informacyjnych.
8. W przypadku, gdy Klient zarząda wysyłki faktury pocztą tradycyjną, ponosi on koszty z tym związane. Koszt wysyłki faktury na adres Klienta pocztą tradycyjną wynosi 2,44 złotych z VAT i jest doliczany do faktury.

III. Przedłużenie okresu świadczenia usługi
1. Nie wcześniej jak 31 dni przed końcem Umowy, Operator wysyła do Klienta lub Konsumenta informację o możliwości przedłużenia jej na kolejny okres.
2. Przedłużenie Usługi na kolejny okres następuje w momencie dokonania Wpłaty należności za kolejny okres świadczenia Usługi przez Klienta lub Konsumenta na konto bankowe Operatora.
3. Operator po zanotowaniu Wpłaty na kolejny okres, wystawia Klientowi na jego życzenie fakturę VAT.
4. Jeśli Klient lub Konsument nie przedłuży Umowy, po jej upływie, Usługa zostanie zablokowana na 14 dni. Jeśli w tym czasie Operator nie otrzyma Wpłaty należności za następny okres, Usługa świadczona Klientowi lub Konsumentowi zostanie wykasowana z systemu, wraz ze wszelkimi danymi w niej się znajdującymi.
5. Przedłużenie umowy odbywa się na podstawie aktualnego cennika i aktualnej Oferty Operatora.

IV. Usługi dodatkowe
1. Klient lub Konsument może rozszerzyć świadczoną na jego rzecz przez Operatora Usługę o usługi dodatkowe, takie jak np. dodatkowa pojemność serwera na strony internetowe, dodatkowy miesięczny transfer z/do serwera.
2. Możliwe jest przejście do wyższego pakietu hostingowego.
3. Zamówienie usługi dodatkowej odbywa się wg cennika podanego przez Operatora.

V. Rezygnacja z usługi
1. Konsument na prawo odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni od momentu jej zawarcia, tj. dokonania Wpłaty na konto bankowe Operatora. Odstąpienie od Umowy powinno zostać dostarczone do Operatora w formie pisemnej na adres jego siedziby: GVT sp. z o.o. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, NIP: 536-18-16-234. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument musi podać numer konta bankowego, na które ma zostać dokonany zwrot pieniędzy za świadczoną usługę.
2. Klient lub Konsument ma prawo rozwiązać Umowę z Operatorem w każdym momencie jej trwania, jednak bez prawa do zwrotu należności za okres pozostały do końca świadczenia Usługi.

VI. Ochrona danych osobowych
1. Klient lub Konsument oświadcza, że dane osobowe, które podał w Formularzu Zamówienia są zgodne ze stanem prawdziwym.
2. W przypadku, jeśli Operator stwierdzi, że dane osobowe przekazane mu przez Klienta lub Konsumenta są nieprawdziwe, Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, a Klientowi lub Konsumentowi w takim przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu należności z tytułu świadczonej Usługi.
3. Klient lub Konsument przyjmuje do wiadomości, że ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych i możliwości ich zmiany.

VII. Prawa i obowiązki Operatora
1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz swoich Klientów lub Konsumentowi z należytą starannością.
2. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi lub Konsumentowi pomocy niezbędnej do korzystania z Usługi, ograniczającej się jednak wyłącznie do elementów Usługi, tj. wskazówek dotyczących korzystania z panelu administracyjnego serwisu, czy parametrów Usługi.
3. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Klientowi lub Konsumentowi w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wpłaty należności, jeśli łamie on niniejszy Regulamin, utrudnia korzystanie z serwera innym użytkownikom. Dotyczy to w szczególności zbyt wysokiego zużycia zasobów procesora, pamięci RAM i zbyt dużego obciążenia serwera baz danych.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi Klientowi lub Konsumentowi w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu wpłaty należności, jeśli w sposób jawny korzysta z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującym prawem polskim i międzynarodowym. Dotyczy to w szczególności publikowania na stronach nielegalnej zawartości, np. plików muzycznych, video i innych, do których Klient lub Konsument nie posiada praw autorskich.
5. Operator ma prawo udostępnić dane adresowe Klienta lub Konsumenta odpowiednim organom ścigania w przypadku zauważenia przez Operatora przestępstwa.

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Operator nie odpowiada za treści umieszczone na serwerze przez Klienta lub Konsumenta. Za treści te w całości odpowiada Klient lub Konsument. W przypadku poniesienia przez Operatora strat finansowych z tytułu opublikowanych przez Klienta lub Konsumenta treści, Klient lub Konsument zobowiązuje się pokryć w pełni straty Operatora.
2. Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usługi, które zostały spowodowane przez strony trzecie, bądź sytuacje wyjątkowe, tj. klęski żywiołowe, działania wojenne, ataki typu DOS i DDOS, awarie łącz telekomunikacyjnych, zdarzenia losowe.
3. Operator nie odpowiada za problemy, bądź przerwy w działaniu infrastruktury internetowej Klienta lub Konsumenta, które uniemożliwiają mu korzystanie z Usługi.
4. Operator zastrzega dla siebie prawo do czasowych wyłączeń serwera w celach konserwacji po uprzednim powiadomieniu Klientów lub Konsumentów drogą elektroniczną.
5. Operator nie bierze odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Klienta lub Konsumenta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych spowodowane przerwą w dostępie do serwera.
6. Operator nie bierze odpowiedzialności za niedoręczenie poczty elektronicznej (e-mail) do lub od Klienta lub Konsumenta.
7. W przypadu niewywiązania się z Umowy przez Operatora, Umowa jest zrywana w trybie natychmiastowym, a Klientowi lub Konsumentowi przysługuje prawo do odszkodowania nieprzekraczającego kwoty wpłaconej przez Klienta lub Konsumenta w chwili zawarcia Umowy, proporcjonalnego do pozostałego czasu trwania Umowy.
8. Kopie bezpieczeństwa wykonuje Klient lub Konsument we własnym zakresie.
9. Klient lub Konsument może skorzystać z kopii bezpieczeństwa wykonywanych przez Operatora, jednak w przypadku gdy nie jest to uwarunkowane winą Operatora (tj. awarią sprzętu lub oprogramowania), Klient lub Konsument zobowiązany jest wnieść opłatę w wysokości 48,80 zł z VAT za każdorazowe przywrócenie kopii bezpieczeństwa.

IX. Rabaty i promocje
1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych promocji i rabatów.
2. Wszelkie rabaty i promocje, w szczególności domeny internetowe mają zastosowanie tylko podczas pierwszego okresu rozliczeniowego. Jeśli Klient lub Konsument wyrazi chęć przedłużenia ważności domeny lub rabatu na kolejny okres rozliczeniowy, może to zrobić po cenach podanych przez Operatora.

X. Postanowienia końcowe
1. Klient lub Konsument akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
3. Klient lub Konsument ma prawo zrezygnować z Usług Operatora, jeśli nie zaakceptuje zmian dokonanych przez Operatora w Regulaminie w ciągu 14 dni od momentu wprowadzenia zmian w Regulaminie.
4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 17 kwietnia 2009 roku.

XI. Załączniki
1. Polityka jakości
2. Gwarancja SLA
3. Promocje i ich regulaminy

 Czy ta informacja była pomocna?

Dodaj do ulubionych Dodaj do ulubionych

Drukuj Drukuj

Czytaj też
Pol (Czytaj: 333)
Gwarancja SLA (Czytaj: 11096)
Polityka Jakości (Czytaj: 10566)
O nas (Czytaj: 3700)

Szybka nawigacja
Logowanie klienta

E-mail

Hasło

Pamiętaj mnie

Na górę

Polub nas na Facebooku aby otrzymywać aktualności z życia 8p.pl
2014 © Hosting 8p.pl.